Do góry

Regulamin PSGZ


AKTUALNA WERSJA REGULAMINU

Regulamin internetowej platformy sprzedażowej działającej pod nazwą
PROGRAM SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ)
i udostępnionej publicznie pod domeną www.mennicazlota.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) oraz odnosi się do stosunku prawnego – powstałego z chwilą przystąpienia Klienta/Uczestnika do PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) – pomiędzy Klientem/Uczestnikiem a spółką Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (zwaną dalej: IAP S.A.), właścicielem domeny www.mennicazlota.pl.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.mennicazlota.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, drukowanie bądź utrwalenie w dowolnej formie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu jest równoznaczny z niemożnością przystąpienia do PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ).

II. PRYWATNOŚĆ:

Skrupulatnie chronimy dane Klientów/Uczestników PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ). Informacje o Klientach/Uczestnikach są przechowywane i przetwarzane przez spółkę IAP S.A. z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Więcej informacji dot. polityki prywatności znajduje się pod adresem: www.mennicazlota.pl/regulacje-polityka-prywatnosci.

III. ADMINISTRATOR PSGZ:

Internetowa platforma sprzedażowa działająca pod nazwą PROGRAM SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) i udostępniona publicznie pod domeną www.mennicazlota.pl umożliwia Klientom/Uczestnikom zawieranie transakcji kupna-sprzedaży ze spółką Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (IAP S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 50/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306830, NIP: 522-010-10-71, REGON: 012078518. Łączne kapitały spółki IAP S.A. wynoszą ponad 22,2 miliona złotych. Od 21 lutego 2013 roku spółka IAP S.A. notowana jest na rynku NewConnect warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

IV. OFERTA PSGZ:

 1. Internetowa platforma sprzedażowa działająca pod nazwą PROGRAM SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) i udostępniona publicznie pod domeną www.mennicazlota.pl oferuje możliwość ratalnego zakupu złota inwestycyjnego próby 999,9 [w rozumieniu art. 121 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług z wyłączeniem płytek (Dz. U. z 2011. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)] pochodzącego ze światowych mennic zrzeszonych w międzynarodowym stowarzyszeniu London Bullion Market Association (LBMA).
 2. Przystąpienie do PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) jest dobrowolne i może nastąpić drogą elektroniczną lub osobiście w oddziałach spółki IAP S.A.
 3. Warunkiem przystąpienia do PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) jest dokonanie prawidłowej rejestracji oraz zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu.
 4. Do PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) mogą przystąpić jedynie osoby pełnoletnie.
 5. Dane wprowadzane przez Klienta/Uczestnika podczas rejestracji muszą być pełne i aktualne. Zakazane jest posługiwanie się fałszywymi danymi personalnymi lub należącymi do osób trzecich, podszywanie się pod inne osoby bądź wprowadzanie w błąd co do swojej tożsamości.
 6. Dane wprowadzone podczas rejestracji – w razie zaistnienia zmian – powinny zostać niezwłocznie zaktualizowane przez Klienta/Uczestnika.
 7. Uczestnictwo w PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) jest bezpłatne.
 8. Jednostką rozliczeniową (JR) w PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) jest 5-gramowa sztabka złota próby 999,9 z akredytacją LBMA.
 9. Zakupu złota za pośrednictwem PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) można dokonać jednorazowo lub ratalnie, kupując dowolną liczbę jednostek rozliczeniowych (JR) lub ich części, które liczone są z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
 10. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym została zaksięgowana wpłata na rachunku bankowym spółki IAP S.A. Cena jednostki rozliczeniowej (JR) lub jej części ustalana jest w oparciu o:
  1. opublikowany w dniu zawarcia umowy przez LBMA poranny kurs ceny 1 uncji złota wyrażonej w dolarach USD. w przypadku braku publikacji porannego kursu ceny złota w dniu zawarcia umowy, cenę jednostki rozliczeniowej (JR) lub jej części ustala się w oparciu o ostatni dostępny kurs ceny 1 uncji złota wyrażonej w dolarach USD ustalonej przez LBMA.
  2. Kurs dolara USD w przeliczeniu na PLN. Przeliczenie odbywa się według średniego kursu dolara opublikowanego przez NBP w tabeli a w dniu zawarcia umowy.
  3. Koszt produkcji sztabki, który maksymalnie może stanowić równowartość 13 USD, w przeliczeniu na PLN według średniego kursu dolara opublikowanego przez NBP w tabeli a w dniu zawarcia umowy.
  4. Marżę spółki IAP S.A., która dla jednostki rozliczeniowej (JR), w postaci sztabki o wadze 5 gramów, wynosi maksymalnie 4%.
 11. z chwilą ustanowienia parametrów deklarowanych wpłat w PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ), Klient/Uczestnik powinien niezwłocznie dokonać wpłaty na konto bankowe spółki IAP S.A.
 12. Minimalna wpłata dokonana przez Klienta/Uczestnika w ramach PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) wynosi 50 złotych.
 13. W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych zaksięgowana wpłata na rachunku bankowym spółki IAP S.A., zostanie przeksięgowywana na jednostki rozliczeniowe (JR) lub ich część. Przeksięgowanie wpłaty na jednostki rozliczeniowe (JR) lub ich część, nastąpi według notowań z dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym spółki IAP S.A. Klient/Uczestnik każdorazowo z chwilą przeksięgowania wpłaty otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonanej operacji, a także z informacją o kursach księgowania (kurs dolara i kurs złota) oraz o aktualnym stanie konta w ułamkowych częściach grama złota do trzech miejsc po przecinku.
 14. Klient/Uczestnik ma swobodny dostęp do panelu Klienta, w którym w dowolnym momencie może sprawdzić ilość gramów złota zakupionych za każdą wpłatę, zweryfikować całkowitą ilość posiadanego złota inwestycyjnego i jego bieżącą wartość oraz sprzedać zgromadzone złoto lub zlecić jego wypłatę.
 15. w przypadku nieotrzymania przez spółkę IAP S.A. deklarowanej wpłaty, na adres e-mail Klienta/Uczestnika będą wysyłane przypomnienia.

V. CZYNNOŚCI PO ZAKUPIE ZŁOTA i ODBIÓR SZTABKI:

 1. Po dokonaniu wpłaty lub wpłat ratalnych w kwocie umożliwiającej zakup co najmniej jednej jednostki rozliczeniowej (JR), Klient/Uczestnik może odebrać zgromadzone złoto.
 2. Na zlecenie Klienta/Uczestnika, jednostki rozliczeniowe (JR) mogą zostać przygotowane do odbioru osobistego lub wysyłki po skorzystaniu z opcji „Zlecenie wypłaty złota”, dostępnej w panelu Klienta. Czas realizacji takiego zlecenia wynosi do 14 dni roboczych:
  1. od momentu otrzymania przez spółkę IAP S.A. stosownej dyspozycji w przypadku odbioru osobistego,
  2. od momentu otrzymania przez spółkę IAP S.A. płatności przelewem za dostawę w przypadku wysyłki. Koszty wysyłki dostępne są pod adresem www.mennicazlota.pl/regulacje-koszty-wysylki.
 3. Klient/Uczestnik może w dowolnym momencie zlecić sprzedaż całości lub części zgromadzonych jednostek rozliczeniowych (JR). Zgromadzone jednostki rozliczeniowe (JR) lub ich część zostaną skupione zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.e-skupzlota.com.pl proporcjonalnie dla ceny skupu sztabki 5-gramowej. Pieniądze zostaną przelane w terminie do 14 dni roboczych na rachunek bankowy wskazany przez Klienta/Uczestnika.
 4. Klient/Uczestnik może wymienić zgromadzone jednostki rozliczeniowe (JR) lub ich część na sztabki o następującej wadze: 5g, 10g, 20g, 31,1g, 50g lub 100g. Zlecenie należy złożyć telefonicznie pod numerem +48 22 523-25-25 lub drogą elektroniczną pod adresem kontakt@mennicazlota.pl.
 5. Klientowi/Uczestnikowi przysługuje prawo do dokonania cesji PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ).
 6. w przypadku śmierci Klienta/Uczestnika prawo do aktywnego PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) przechodzi na prawnego lub ustanowionego spadkobiercę.
 7. Klientowi/Uczestnikowi przysługuje prawo do wystąpienia z PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) w dowolnym momencie.

VI. DODATKOWE ZASTRZEŻENIA:

 1. Spółka IAP S.A. zastrzega, iż zabronione jest korzystanie z internetowej platformy sprzedażowej PSGZ w sposób, który:
  1. Utrudnia lub zakłóca funkcjonowanie internetowej platformy sprzedażowej PSGZ,
  2. Narusza prawa własności intelektualnej spółki IAP S.A. lub innych podmiotów,
  3. Narusza prywatność innych użytkowników internetowej platformy sprzedażowej PSGZ,
  4. Narusza obowiązujące prawo,
  5. Jest szkodliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  6. Zagraża bezpieczeństwu czyjegokolwiek PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ),
  7. Prowadzi do uzyskania od innych użytkowników hasła do konta w PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ) lub innych informacji zabezpieczających konta użytkowników,
  8. Powoduje naruszenie bezpieczeństwa sieci komputerowej, w szczególności poprzez wykorzystanie spamu, wirusów, robaków, botów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie internetowej platformy sprzedażowej PSGZ lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do urządzenia bądź sieci komputerowej,
  9. Ma na celu uzyskanie kodu źródłowego, chyba że jest to wyraźnie dozwolone, konieczne do korzystania z internetowej platformy sprzedażowej PSGZ.

VII. DZIAŁANIE SKLEPU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Spółka IAP S.A. zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości funkcjonowania internetowej platformy sprzedażowej PSGZ, jednakże spółka IAP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu internetowej platformy sprzedażowej PSGZ wywołane siłą wyższą.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modyfikacji technicznych na platformie sprzedażowej PSGZ. Spółka będzie z wyprzedzeniem informować o planowanych przerwach technicznych w funkcjonowaniu internetowej platformy sprzedażowej PSGZ.
 3. Spółka IAP S.A. oświadcza, że dołoży należytej staranności w zabezpieczeniu internetowej platformy sprzedażowej PSGZ przed niezgodnym z prawem dostępem osób trzecich.

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE:

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się internetowa platforma sprzedażowa PSGZ są następujące:
  1. Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet,
  2. Przeglądarka internetowa.

IX. PROCEDURA REKLAMACJI:

 1. Reklamacje można składać pisemnie listem poleconym na adres:
  Inwestycje Alternatywne Profit S.A.
  Wspólna 50/1
  00-684 Warszawa
 2. Reklamacja dot. wad fizycznych lub prawnych przedmiotu sprzedaży:
  1. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy wad fizycznych lub prawnych przedmiotu sprzedaży, jakim jest Jednostka Rozliczeniowa (JR), wymogiem do rozpatrzenia reklamacji będzie nadesłanie reklamowanej Jednostki Rozliczeniowej (JR) wraz z wypełnionym formularzem reklamacji Jednostki Rozliczeniowej (JR).
  2. Spółka IAP S.A. rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do konta Klienta/Uczestnika w PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ).
  3. W przypadku nieudzielenia przez spółkę IAP S.A. odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w puncie IX.2.2, uważa się, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść Klienta/Uczestnika.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta/Uczestnika, spółka IAP S.A. - zgodnie z wolą Klienta/Uczestnika, zadeklarowaną w formularzu reklamacji Jednostki Rozliczeniowej (JR) - wymieni reklamowaną sztabkę na pełnowartościową lub obniży jej cenę do wysokości wskazanej przez Klienta/Uczestnika i dokona zwrotu na konto wskazane przez Klienta/Uczestnika w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
  5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta/Uczestnika, koszty dostawy reklamowanej sztabki do spółki IAP S.A., jak i ewentualne koszty wysyłki pełnowartościowej sztabki do Klienta/Uczestnika ponosi spółka IAP S.A.
  6. Za jakość towaru odpowiada jego producent, co nie wpływa na uprawnienia Klienta/Uczestnika w zakresie rękojmi w stosunku do spółki IAP S.A.
 3. Reklamacja dot. usług świadczonych w ramach PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ):
  1. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy usług świadczonych w ramach PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ), wymogiem jej rozpatrzenia będzie nadesłanie wypełnionego formularza reklamacji usług świadczonych w ramach PSGZ.
  2. Spółka IAP S.A. rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do konta Klienta/Uczestnika w PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ).
  3. W przypadku nieudzielenia przez spółkę IAP S.A. odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w puncie IX.3.2, uważa się, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść Klienta/Uczestnika.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta/Uczestnika, spółka IAP S.A. zobowiązuje się do naprawienia wskazanego błędu w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
  5. Niezależnie od tego, czy reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta/Uczestnika, Klient/Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wystąpić z PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ), o czym mowa w punkcie V.7 Regulaminu.
  6. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji nie jest podstawą do żądania obniżenia ceny reklamowanej usługi, ponieważ usługa, jaką jest prowadzenie PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO GROMADZENIA ZŁOTA (PSGZ), jest bezpłatna, o czym mowa w punkcie IV.7 Regulaminu.
 4. Spółka IAP S.A. zgadza się na polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich. Podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów, właściwy dla działalności spółki IAP S.A., zostanie wskazany na podstawie rejestru podmiotów uprawnionych, dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 5. Klient/Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, mająca ułatwiać niezależne pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 oraz zmianą rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, w przypadku sporów konsumenckich konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.

  Przypominamy jednocześnie adres poczty elektronicznej do kontaktu z Klientami: kontakt@mennicazlota.pl.

X. REGULACJE PRAWNE:

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z działalnością spółki IAP S.A. na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. W przypadku umów zawieranych na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) prawo odstąpienia od umowy nie istnieje, ponieważ przedmiotem umowy sprzedaży na odległość jest dostawa produktów, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które Zleceniobiorca nie ma wpływu.

XI. RYZYKO:

 1. Zakup złota wiąże się z ryzykiem spadku jego wartości i nie gwarantuje realizacji założonego celu dochodowego, ani uzyskania określonego wyniku.
 2. Dotychczasowe wzrosty ceny złota nie stanowią gwarancji ich występowania w przyszłości.
 3. Spółka IAP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów/Uczestników związane z zakupem złota.

XII. POZOSTAŁE USTALENIA:

 1. Spółka IAP S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu jedynie z wyraźnie określonych przyczyn. Za przyczyny, o których mowa, uznaje się: zmiany w prawie, mające wpływ na postanowienia Regulaminu; korektę błędów interpunkcyjnych lub językowych oraz aktualizację danych kontaktowych spółki.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient/Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem www.mennicazlota.pl/regulacje-regulamin-psgz wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.mennicazlota.pl/regulacje-regulamin-psgz przez okres co najmniej 14 kolejnych dni. Aktywni Klienci/Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta/Uczestnika, który zarejestrował Konto Klienta/Uczestnika w PSGZ, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient/Uczestnik nie oświadczy Spółce IAP S.A. – w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14-02-2017.


Pobierz wersję pdf